Seveso-fonds

Seveso-fonds

Om aan de tweeledige doelstelling van de Seveso-richtlijn te kunnen voldoen, werden twee fondsen gecreëerd:

  • het fonds voor de preventie van zware ongevallen is voorzien in de begroting van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
  • het fonds voor risico’s van zware ongevallen wordt beheerd door de Algemene Directie Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken.

De inkomsten van de twee fondsen worden gegenereerd door heffingen die aan de exploitanten van hogedrempelinrichtingen worden opgelegd. De grootte van de heffing is gebaseerd op de indeling van de risico’s van de gevaarlijke stoffen in de inrichting.

Het fonds voor risico's van zware ongevallen moet de kosten dekken die bijdragen tot het verzekeren van de externe noodplanning van de hogedrempelinrichtingen: opstellen van externe noodplannen, organiseren van oefeningen, informeren van de bevolking, enz. De diensten die actief zijn rond noodplanning op federaal, provinciaal en gemeentelijk vlak kunnen er via vastomlijnde procedures gebruik van maken.

De realisatie van informatiecampagnes, de aankoop en het onderhoud van specifiek interventiemateriaal, het beheer van het sirenenetwerk, het ter beschikking stellen van een databank over gevaarlijke stoffen aan de brandweer, enz. worden bijvoorbeeld via die weg gefinancierd.